Požeminio vandens monitoringas

 

Požeminio vandens monitoringas yra vykdomas siekiant nustatyti ūkio subjektų poveikį gamtinei aplinkai, prognozuoti poveikio mastus ir padarinius bei užtikrinti jų keliamos taršos, ar kito neigiamo poveikio, mažinimą. Monitoringas yra sistemingas ir ilgalaikis aplinkos būklės kaitos stebėjimas.

Požeminio vandens monitoringas vykdomas vadovaujantis parengta ir suderinta su Aplinkos apsaugos agentūra (AAA) programa.

Monitoringo metu iš ūkio subjekto teritorijoje įrengtų monitoringo gręžinių sistemingai imami požeminio vandens mėginiai, surenkama informacija apie požeminio vandens hidrodinaminį režimą, kt. informacija. Surinkti mėginiai tiriami cheminių tyrimų laboratorijoje. Požeminio vandens užterštumo bei kiti surinkti duomenys analizuojami įvertinant veiklos keliamą riziką ir grėsmes gamtinei aplinkai ir žmonių sveikatai. Įvertinama veiklos poveikio kaitos tendencijos. Apibendrintos metinės ataskaitos teikiamos užsakovui, Aplinkos apsaugos agentūrai (AAA) ir Lietuvos geologijos tarnybai.